POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

22.02.2019 16:45

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu

na den 27.03.2019 od 11:00 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

1.      Zahájení a volba předsedy valné hromady;

2.      Schválení jednacího řádu;

3.      Volba orgánů valné hromady;

4.      Rozhodnutí o změně stanov, schválení nového znění stanov;

5.      Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Každý akcionář je oprávněn v den předcházející dni konání valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to na adrese sídla Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: Jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti a schvaluje nové znění stanov Společnosti.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Potřeba přijetí nového znění stanov Společnosti vychází z potřeby konsolidace akcionářské struktury Společnosti a potřeby zvýšení efektivity v rámci podnikání Společnosti.

 

Představenstvo Společnosti