POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

11.05.2018 14:41

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

na úterý 19.06.2018 od 10:30 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;

2. Schválení jednacího řádu;

3. Volba orgánů valné hromady;

4. Rozhodnutí o změně stanov, schválení nového znění stanov;

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

za rok 2017 a zpráva o účetní závěrce za rok 2017 a návrh na vypořádání

hospodářského výsledku;

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 se stanoviskem

k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy

představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017;

7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího

majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání

hospodářského výsledku;

8. Odvolání členů představenstva;

9. Volba členů představenstva;

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva;

11. Odvolání členů dozorčí rady;

12. Volba členů dozorčí rady;

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady;

14. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování

na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování

na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné

hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Každý akcionář je oprávněn v den předcházející dni konání valné hromady zdarma

nahlédnout do návrhu změny stanov, a to na adrese náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Kompletní pozvánka ke stažení zde.