POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

28.05.2019 18:25

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

na 28.06.2019 od 10.30 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, na adrese: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;
  2. Schválení jednacího řádu;
  3. Volba orgánů valné hromady;
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  7. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:25 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: Jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

 

 

Představenstvo Společnosti

Přílohy:

 Výroční zpráva společnosti za rok 2018