POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

15.05.2023 17:02

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu

na 16.06.2023 od 11:00 hod.

v salonku Interhotelu Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti;
 2. Schválení jednacího řádu;
 3. Volba předsedy valné hromady;
 4. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
 5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022;
 7. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
  a stavu jejího majetku za rok 2022, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
 8. Odvolání členů představenstva;
 9. Volba členů představenstva;
 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva;
 11. Odvolání členů dozorčí rady;
 12. Volba členů dozorčí rady;
 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady;
 14. Závěr.

 

Rozhodný den: 09.06.2023

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem valné hromady představenstvo, zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávu o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
a zprávu o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady
o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 9:

Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, aby zisk byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Vypořádání hospodářského výsledku zaúčtováním zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je navrhováno z nutnosti vytvořit dostatečné provozní rezervy.

Návrh usnesení č. 10:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 11:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 12:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 13:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana JUDr. Petra Rozsypala, dat. nar.: 17.02.1949, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 14:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana RNDr. Milana Urbana, dat. nar.: 26.01.1958, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 15:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem představenstva pana Dana Rozsypala, dat. nar.: 18.02.1972, trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 16:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů představenstva valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Návrh usnesení č. 17:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Hanu Vyskočilovou, dat. nar.: 23.07.1964, trvale bytem: Slunečná 4552, 760 05 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 18:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 19:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Stanley Vachutu, dat. nar.: 24.02.1946, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 20:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Kokrdu, dat. nar.: 13.06.1962, trvale bytem: Havlíčkova 540, Malenovice, 763 02 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 21:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady paní Hanu Vyskočilovou, dat. nar.: 23.07.1964, trvale bytem: Slunečná 4552, 760 05 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 22:

Valná hromada Společnosti s účinností ke dni konání této valné hromady volí členem dozorčí rady pana Stanley Vachutu, dat. nar.: 24.02.1946, trvale bytem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 23:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.

 

Veškeré dokumenty, u nichž to zákon předepisuje, budou uveřejněny v souladu se stanovami Společnosti a dikcí příslušných právních předpisů.

 

Představenstvo Společnosti