Pozvánka na Valnou hromadu

23.05.2014 10:11

Představenstvo akciové společnosti

Stass, a.s.

se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5520 – areál Svit, bud. 22, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

svolává řádnou valnou hromadu

na pondělí 30. června 2014 od 11.00 hodin v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady :

1.  Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

2.  Změna stanov společnosti vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb.

3.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  rok  2013  a   zpráva   o  účetní závěrce  za rok 2013  a  návrh  na vypořádání hospodářského výsledku

4.  Zpráva   dozorčí   rady   o   přezkoumání   roční   účetní   závěrky   za rok 2013 se stanoviskem  k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

5.  Schválení  zprávy  představenstva  o  podnikatelské  činnosti  společnosti  a stavu jejího  majetku  za  rok  2013,  řádné  účetní  závěrky  za  rok  2013  a  návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

5.  Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a schválení mezd a jiného plnění členům orgánů a osobám blízkým.        

6. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, to je 23. 6. 2014.

Akcionáři se prokáží průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc předloží písemnou úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti s ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 6-ti měsíců, není-li statutárním orgánem, také úředně ověřenou plnou mocí. Podklady pro jednání valné hromady včetně návrhu změny stanov společnosti budou k nahlédnuti v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9 do 11 hod. v době 30-ti dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

  1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva.
  2. Valná hromada schvaluje změnu stanov a textu úplného změní tak, jak byla navržena představenstvem a předložena akcionářům.
  3. Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013.
  4. Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2013.
  5. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.

 

                                                                                              Představenstvo společnosti