Pozvánka na Valnou hromadu

14.08.2014 15:02

Představenstvo akciové společnosti Stass, a.s., se sídlem Zlín, J.A. Bati 5520, PSČ: 760 01, IČ: 18811396, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499, svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a článkem 6 odst. 5 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 6. října 2014 od 11:00 hodin v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady:

---------------------------------------

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Volba člena představenstva
  3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
  4. Projednání jednotlivých bodů uvedených v Žádosti akcionáře Svatopluka Klinkovského o svolání valné hromady společnosti Stass, a.s. ze dne 14.7.2014
  5. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrhy usnesení:

Ad) 2) Valná hromada volí s účinností ode dne 1.10.2014 členem představenstva společnosti Dana Rozsypala, nar. 18.2.1972, bytem Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, PSČ: 760 01.

Ad) 3) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Dana Rozsypala v předloženém znění.

Ad) 4) Valná hromada projednala Žádost akcionáře Svatopluka Klinkovského o svolání mimořádného valné hromady společnosti ze dne 14.7.2014, kdy na valné hromadě bylo ze strany představenstva a dozorčí rady společnosti akcionáři Svatoplukovi Klinkovskému podáno požadované vysvětlení k bodům 1 až 8. uvedených v jeho Žádosti ze dne 14.7.2014.

Zdůvodnění:

Ad) 2) Vzhledem k tomu, že stávajícímu členu představenstva společnosti Danu Rozsypalovi uplynulo čtyřleté funkční období, je nutné, aby společnost zvolila nového pátého člena představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje, aby pátým členem představenstva byl opětovně zvolen Dan Rozsypal.

Ad) 3) V souvislosti se zvolením pátého člena představenstva společnosti je nezbytné, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce, která upravuje práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva vyplývající z výkonu funkce člena představenstva.

Ad) 4) Představenstvu společnosti byla doručena Žádost akcionáře pana Svatopluka Klinkovského o svolání mimořádné valné hromady za účelem projednání bodů 1. až 8. uvedených v této Žádosti. Jelikož představenstvo považuje obsah Žádosti za natolik závažný, rozhodlo se její projednání zařadit na program této valné hromady a poskytnout spolu s dozorčí radou akcionáři potřebná vysvětlení. 

Za představenstvo: JUDr. Petr Rozsypal, předseda představenstva