Pozvánka na Valnou hromadu

24.05.2017 13:22

Stass, a.s.
se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 499
IČ 18811396
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
na pátek 30. 6. 2017 od 11:00 hodin
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o účetní závěrce za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Projednání a schválení závěrů z jednání představenstva ze dne 22. 9. 2016.
6. Závěr.
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:45 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Korespondenční hlasování není umožněno.
Návrh usnesení valné hromady:
1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti za rok 2016
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2016, účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti
5. Valná hromada schvaluje závěry z jednání představenstva ze dne 22. 9. 2016.
Představenstvo společnosti

Pozvánka v plném znění zde.