POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

22.04.2021 08:00

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu

na 24. 5. 2021 od 10:30 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, na adrese: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;
  2. Schválení jednacího řádu;
  3. Volba orgánů valné hromady;
  4. Schválení prodeje vybraných aktiv společnosti ve smyslu § 421, odst. 2, písmeno m) ZOK;
  5. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:25 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Stanovisko představenstva:
Bod č. 4:
Představenstvo společnosti doporučuje ke schválení.

 

Představenstvo Společnosti