POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

24.05.2024 14:13

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Společnost Stass, a. s.

se sídlem: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

IČ: 18811396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 499

(dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu

na 26.06.2024 od 10:30 hod.

v salonku Interhotelu Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, prezence, ověření usnášeníschopnosti;
  2. Schválení jednacího řádu;
  3. Volba předsedy valné hromady;
  4. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
  5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
  6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023;
  7. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
    a stavu jejího majetku za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
  8. Závěr.

 

Rozhodný den: 19.06.2024

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.25 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

 

 

 

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem valné hromady představenstvo, zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
a zprávu o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

Návrh usnesení č. 7:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady
o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.

 

Návrh usnesení č. 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, aby zisk byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Vypořádání hospodářského výsledku zaúčtováním zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je navrhováno z nutnosti vytvořit dostatečné provozní rezervy.

 

Veškeré dokumenty, u nichž to zákon předepisuje, budou uveřejněny v souladu se stanovami Společnosti a dikcí příslušných právních předpisů.

 

Představenstvo Společnosti